2015

Rapport 2015:76. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland, Linköpings kommun, Askeby socken, Fastigheterna Askeby 1:6 och 1:8, inom och invid RAÄ 271
Rikard Hedvall

Ett 40 meter långt schakt, 0,5 meter brett och 0,6 meter djupt, grävdes från en elcentral söder om kyrkans parkeringsplats och vidare upp mot församlingshemmet. I undersökningsområdets södra del, som utgörs av en slänt, fanns ett lerigt kulturlager innehållande tegelflis, kalkbruk, djurben och stenar. Lagret tolkas utgöra ett sentida odlingslager. Nästan uppe på krönet av slänten fanns ett cirka 0,5 meter tjockt sandlager. Lagret fortsatte vidare genom hela schaktet fram till församlingshemmets trädgård. Det bör vara utlagt i sen tid i syfte att bilda en terrass mot parkeringsplatsen. Under detta fanns ett mörkare lerigt kulturlager med djurben, tegel och kalkbruk. Detta lager grävdes inte bort utan kom att utgöra botten i hela schaktet. Inget av antikvariskt intresse påträffades.