2015

Rapport 2015:106. Arkeologisk utredning, etapp 2. Stockholms län; Södermanland; Södertälje kommun; Tveta socken; Tveta-Valsta 4:1 och Almnäs 5:2; Tveta 1:1, 13:1–2, 142:1, 184:1–2 och 189:1.

Tomas Westberg och Niclas Björck

Arkeologerna genomförde en arkeologisk utredning etapp 2 vid Almnäs gamla militärområde i Tveta socken, Södertälje kommun efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län. Ett nytt fornlämningsområde med dateringar till mesolitikum kunde konstateras genom fynd av kvarts. Lämningar från modern tid i form av husgrunder m.m. påträffades även, men dessa utgjorde inte fornlämningar.