2021

Rapport 2021:124
Arkeologisk förundersökning
Västra Götalands län, Bohuslän, Lysekils kommun, Lysekils socken, fastighet Ulseröd 1:29, fornlämning L2020:11601
Glenn Johansson

Under maj månad 2021 utförde Arkeologerna, Statens historiska museer en förundersökning av fornlämning L2020:11601 inom fastigheten Ulseröd 1:29 i Lysekils kommun. Vid förundersökningen framkom ett omfattande flintmaterial som visade att boplatsen nyttjats under åtminstone två perioder av stenåldern. Dels vid tiden runt 6000 f.Kr och dels runt 3000 f.Kr. Den arkeologiska utredningen föranleddes av att Lysekils kommun avsåg att projektera för ny bebyggelse av ett 15-tal villor inom området.