2017

Rapport 2017:57. Arkeologisk utredning, etapp 2, Stockholms län, Uppland, Sigtuna kommun, Lunda socken, Ängeby 2:3
Författare: John Hamilton

Sigtuna kommun avser att anlägga en multisportanläggning inom kyrkomiljön i Lunda. Efter ett beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län utfördes en utredningsgrävning för att fastställa om tidigare ej kända fornlämningar finns inom exploateringsområdet. Utredningen påvisade att fornlämningar saknas inom utredningsområdet.