2018

Rapport 2018:100. Arkeologisk utredning etapp 1. Östergötland, Motala kommun, Motala socken, Bråstorp 1:37, 1:39 samt del av Bråstorp 1:38 och 1:50
Dnr 5.1.1-00559-2018
Annika Helander

Arkeologerna har utfört en arkeologisk utredning, etapp 1, i Norra Bråstorp i nordvästra Motala. Inga indikationer på fornlämningar dolda under mark kunde iakttas. Fossil åker tillhörande gården Torvsätter och backstugan Österlund bedöms härröra från tiden efter 1850.