2017

Rapport 2017:21. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, fastighet Drag 1, fornlämning Norrköping 382. Författare: Magnus Stibéus med bidrag av Ola Magnell.

I oktober 2016 genomfördes en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning inom Drag 1 (gamla fängelseområdet) i Norrköping. Vid undersökningen påträffades resterna av en grop med avfall från spinnhustiden. Keramikskärvorna kan dateras till omkring mitten av 1800-talet. I gropen fanns även närmare 6 kilo ben från nötkreatur – ben från bål, bog och stek. Benen är metodiskt uppstyckade och sorterade efter de köttigaste delarna. Djurbenen utgör troligen rester efter saltat kött och också något som nämns i matordningar från fängelset.