2017

Rapport 2017:108. Arkeologisk utredning, etapp 1. Stockholms län, Uppland, Norrtälje kommun, Länna och Frötuna socknar.
Wivianne Bondesson

Utredningen ska fungera som planeringsunderlag inför byte av en 130 kV kraftledning mellan Slottstorp och Spillersboda, i Länna och Fröstuna socknar, Norrtälje kommun, Uppland. Vid utredningen registrerades 29 objekt och tre lokaler med sedan tidigare kända lämningar besiktigades. Objekten utgörs av färdväg, lämningar inom en lägenhetsbebyggelse från före år 1850, röjningsrösen, gränsmärken möjliga fornlämningar i form av boplatslägen.