2019

Rapport 2019:125. Arkeologisk utredning. Skåne, Helsingborgs kommun, Allerums socken, fastigheterna Domsten 62:154, Domsten 62:1, Notvarpen 23 och Kulla Gunnarstorp 1:21
Bo Friman

Helsingborgs stad planerar att låta upprätta en detaljplan inom berörda fastigheter, som utgörs av åkermark. Landskapet kring Domsten domineras av ett välbevarat jordbrukslandskap med inslag av skogspartier. I norra delen av utredningsområdet finns en långsträckt våtmark, som nu är relativt torrlagd genom dränering.

Syftet med utredningen var att ta reda på om det fanns fornlämningar inom det aktuella området.

Resultatet visar på riklig förekomst av slagen flinta strax under gräs­svålen i södra kanten av våtmarken som kan dateras till perioden senmeso­litikum–tidigneolitikum. Ett mindre område med slagen flinta föreslås undersökas vidare vid en arkeologisk förundersökning.