2018

Rapport 2018:64. Arkeologisk förundersökning. Kalmar län, Småland, Oskarshamns kommun, Döderhult socken, Rödsle 1:1,
Döderhult 21:1
Linus Hagberg

Arkeologerna utförde den 28:e maj 2018 arkeologisk förundersökning inom fornlämningsområdet tillhörande gravfältet Döderhult 21:1. Anledningen till förundersökningen var Oskarshamns Energin AB:s planerade schaktning för fjärrvärme i nära anslutning till ovan mark synliga gravar: fyra runda stensättningar, två skeppsformiga stensättningar och en domarring. Gravfältet, som utifrån gravformerna kan dateras till järnåldern, återfinns i en moränsluttning till Döderhultsdalen i västra utkanten av Oskarshamn.

Länsstyrelsen i Kalmar bedömde utifrån arbetsföretagets omedelbara närhet till gravfältet att den planerade exploateringen kunde komma att beröra oregistrerade fornlämningar. Vid förundersökningen påträffades lagskyddad fornlämning i form av en övertorvad stensättning i fjärrvärmeledningens planerade sträckning. I anslutning till stensättningen noterades också ett område med uppstickande block som skulle kunna markera fler övertorvade konstruktioner.

I samråd med beslutande Länsstyrelse i Kalmar och Oskarshamns Energi AB, förflyttades linjen för fjärrvärmeledningen förbi den nyupptäckta stensättningen ned i befintliga ledningsschakt i den intilliggande gatan. På så sätt kunde ingrepp i gravfältet Döderhult 21:1 undvikas. Arkeologerna vid Statens historiska museer föreslår därför inga fortsatta åtgärder i ärendet.