2019

Rapport 2019:89. Arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande förundersökning. Skåne, Klippans kommun, Östra Ljungby socken, väg 13
Katalin Schmidt Sabo

Arkeologerna har genomfört en arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande förundersökning för gång­ och cykelväg längs väg 13, sträckan Östra Ljungby till Gråmanstorp i Klippans kommun.

Totalt upptogs 47 sökschakt på sammanlagt 740 längdmeter. Schaktningen utfördes skiktvis ner till steril botten. Inga arkeologiska lämningar framkom i utredningsobjekten.

Inom Vettinge gårdstomt där en avgränsande förundersökning genomfördes, påträfades två stenläggningar, en stenpackning, två gropar, lager och fynd från 1800­ och 1900­tal. Inga äldre lämningar framkom. Fynden här bestod av buteljglas, fönsterglas, tegel, taktegel, en stor hästsko, diverse spik och hästskosömmar, en krampa, en järnkedja, ett knivblad, två småbitar slagg, koksbitar, porslin, några bitar yngre rödgods och fintgods, bitar från en blomsterkruka samt ett ben i metall till ett badkar. Ingen av de berörda objekten förordas för fer arkeologiska insatser.