2019

Rapport 2019:9. Arkeologisk förundersökning. Stockholms län, Södermanland, Södertälje kommun, Östertälje socken, fastigheterna Östertälje 1:15 och Karleby 2:7, fornlämning Östertälje 301:1
Katarina Appelgren

Med anledning av planerat uppförande av ny transformatorstation har Arkeologerna vid Statens historiska museer utfört en förundersökning av en boplats, Östertälje 301:1 inom Södertälje kommun i Stockholms län. Boplatsen förmodades vara från stenåldern och låg cirka 38–39 meter över havet. Vid förundersökningen påträffades dock inget av antikvariskt intresse.