2016

Rapport 2016:90. Arkeologisk undersökning. Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Stavby socken, Mjölsta 1:4, Stavby 212.

Fredrik Larsson och Mia Englund, med bidrag av Magnus Lindberg och Ola Magnell.

2014 genomfördes en arkeologisk undersökning av fornlämningen Stavby 212 vid Nyby i Uppland. Undersökningen har gett en rik och varierad bild av förhistorien både lokalt och i den omgivande bygden.

Under sen förromersk järnålder snörs en större fjärd av från havet och en slättsjö bildas i en större dalgång norr om Stavby. Under den äldre romerska järnåldern flyttar en gård ut i dalgången till en mindre höjdrygg intill sjön. Gården kvarligger fram till sen vikingatid kring 1000 AD innan den flyttas bort från platsen.

På gården har man ägnat sig åt betesdrift i dalgången kring sjön samt omkringliggande skogar. Man har även ägnat sig åt odling nära gården samt insamling av ätliga växter och foder vid slättsjöns stränder. Under vikingatid anläggs en gårdssmedja där man utför såväl kniv- som spiksmide samt smide av beslag, hästskosömmar och verktyg av olika slag. I smedjan fanns även spår av flermetallsmide med kopparlegeringar.