2023

Arkeologisk undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Bankekinds socken, fornlämning L2012:2904, L2012:2766 m.fl .
Annika Helander

Utsikt Bredband AB anlägger bredband på landsbygden i Linköpings kommun. Arkeologerna, Statens historiska museer har genomfört schaktningsövervakning i samband med markarbeten som utförts inom eller i nära anslutning till fornlämningar. Efter dokumentation av lämningarna har bredbandet grävts ner som planerat.