2021

Rapport 2021:106
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötland, Linköpings kommun, Skeda, Slaka, Vårdsberg och Bankekinds socknar, L2010:1930, L2010:2532, L2010:2580 m.fl . (Slaka 62:1–4 m.fl .)
Annika Helander

Utsikt Bredband AB arbetar med bredband på landsbygden i Linköpings kommun. Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört schaktningsövervakningar i samband med markarbeten som utförts inom eller i nära anslutning till fornlämningar. Efter undersökning och dokumentation av framkomna lämningar kunde bredbandet anläggas enligt planeringen.