2021

Rapport 2021:75
Arkeologisk undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun, Vists socken, Bjärka-Säby 1:1 m.fl ., fornlämning
L2010:7274, L2010:6659, L2010:8449 m.fl
Annika Helander

Utsikt Bredband AB anlägger bredband på landsbygden i Linköpings kom-mun. Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört schaktnings-övervakningar i samband med markarbeten som utförts inom, eller i nära anslutning till, fornlämningar.
I Bjärka gamla tomt påträffades lämningar efter föregångaren, det vill säga boplatsen från yngre järnålder. Efter att lämningarna undersökts och dokumenterats kunde bredbandet grävas ner som planerat.