2021

Rapport 2021:22
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Östergötland, Linköpings kommun, Vårdnäs socken, L2008:2849, 2009:8068 och L2010:9896 (Vårdnäs RAÄ 350, 299 och 124:1)
Annika Helander

Utsikt Bredband AB arbetar med bredband på landsbygden i Linköpings kommun. Arkeologerna, SHM, har genomfört schaktningsövervakning i samband med markarbeten som utförts i nära anslutning till fornlämning. Inga lämningar påträffades i schakten och bredbandet kunde anläggas enligt planeringen.