2015

Rapport 2015:59. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland Norrköpings kommun, Kvarsebo socken
Ann Westermark

Under hösten 2014 och vintern 2015 genomfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning längs med två sträckor à 2,5 och 3,5 km inom Kvarsebo socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Arbetet utfördes på uppdrag av Norrköpings kommun inför nedläggning av optokabel. Markarbetena skedde delvis i en mycket fornlämningstät miljö varför Länsstyrelsen Östergötland bedömde att fornlämning kunde komma att beröras. Kabeln förlades till största delen i uppbyggda vägbankar eller i redan grävda vägdiken. Schaktning under antikvarisk kontroll bedömdes vara nödvändig intill RAÄ 69:1, RAÄ 68:1, RAÄ 67:1 och RAÄ 99:1. Vid RAÄ 69:1 framkom en slipsten och fyra stolphål. Vid RAÄ 68:1 påträffades ett möjligt förhistoriskt kulturlager.