2019

Rapport 2019:70. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Krokeks och Kvillinge socknar
Marita Sjölin, Britt Ajneborn och Fredrik Molin

Under mesolitikum utgjorde Kolmården ett skärgårdslandskap med en stor mängd större och mindre öar, kobbar och skär. I denna miljö fanns rikligt med säl, fsk och sjöfågel och efter hand även landlevande djur och växter. I takt med landhöjningen växer området ihop till att även omfatta skärgårdsnära inlandsmiljöer med avsnörda sjöar och våtmarker. De arkeologiska utredningar som Arkeologerna, Staten historiska museer, har utfört med anledning av den planerade höghastighetsjärnvägen kallad Ostlänken, har visat att människor tidigt uppehöll sig i området. Människor som var fskare, jägare och samlare och vars boplatser och tillfälliga uppehållsplatser nu har lokaliserats.