2019

Rapport 2019:92. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Skåne län, Sjöbo kommun, Öveds socken
Bengt Westergaard, Amanda Jeppsson, Alf Ericsson & Immo Trinks

Arkeologerna genomförde under tre dagar i april och två dagar i maj 2019 en georadarundersökning i de östra delarna av Övedsklosters slott i Skåne. Undersökningen gjordes på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län. Georadarundersökningen syftade till att identifiera och positionera äldre, eventuellt bevarade byggnadslämningar i Övedsklosters slotts östra delar. Undersökningen resulterade bland annat i lokaliseringen av ledningar samt ett antal möjliga historiska konstruktioner, däribland resterna av klostrets kyrka, närmare bestämt den norra delen av kyrkans kor och absid.