2019

Rapport 2019:36. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Stockholms län, Södermanland, Stockholms kommun, Stockholms stad och Brännkyrka socken, fastigheterna Årsta 1:1 och Enskede gård, fornlämning Brännkyrka 76:1–3 och Stockholm 227
Katarina Appelgren

Arkeologerna vid Statens historiska museer har under våren år 2017 och hösten 2018 utfört en arkeologisk förundersökning och en undersökning av Göta landsväg Stockholm 227 och lämningar inom Valla torp Brännkyrka 76:1–3 i Stockholm stad, Stockholms län. Den arkeologiska undersökningen år 2017 berörde en mindre del av Göta landsväg och möjligen kunde en vägsträckning identifieras men den var av yngre datum. Vid för­undersökningen inom Valla torp påträffades fossil åkermark, två härdar från romersk järnålder och två husgrunder som tillhör 1900-­talet
och Valla torp.