2020

Rapport 2020:124
Arkeologisk undersökning.
Stockholms län, Uppland, Sigtuna kommun, Sankt Olofs socken, fastighet Norrtil 3:1, fornlämning L2013:7287 (Sankt Olof 14)
Anton Seiler och Lena Beronius Jörpeland. Med bidrag av Mathias Bäck, Mia Englund,  Jens Heimdahl, Ola Magnell och Tomas Westberg

Arkeologerna, Statens historiska museer utförde under 2017 och 2018 en arkeologisk undersökning av fornlämning L2013:7287 (tidigare Sankt Olof 14), ett par kilometer nordost om Sigtuna. Undersökningen berörde lämningarna efter en gård – Norrtil – som var i bruk under främst yngre järn-ålder och medeltid. Denna var belägen på en välexponerad och topografiskt välavgränsad platå i höjdläge, i anslutning till Garnsviken.

Gården har tolkats som en storgård under perioden 900–1300-tal. Gårdsinnehavaren tillhörde sannolikt samhällets aristokrati med möjlig koppling till kungamakten i Sigtuna. Gårdstunet användes som fysisk och mental arena för att visualisera samhällelig ställning och identitet.

Storgården hade en föregångare av mer ordinärt slag som fanns på samma plats under sen vendeltid och 800-talet. Från och med slutet av 1300-talet upphörde gården att bruka platån som gårdstun. Ett omfattande föremålsmaterial tillvaratogs vid undersökningen, liksom ett rikhaltigt djurbens- och växtmaterial som representerar ett brett spektrum av arter. Norrtil är den första storgården från yngre järnålder–medeltid som berörts av en storskalig arkeologisk undersökning i Sigtunas omedelbara närhet, och framstår som betydelsefull för framtida forskningsinsatser.