2015

Rapport 2015:102. Arkeologisk undersökning. Östergötland, Boxholms kommun, Rinna socken, Särstad 2:2, RAÄ 318
Annika Helander

På grund av att fornlämning RAÄ 318 i Rinna socken kommit till skada i samband med utbyggnaden av SydVästlänken, delsträckan Hallsberg-Östansjö-Barkeryd, utförde en arkeologisk undersökning i maj 2015. Trots skadorna, som orsakats av tunga fordon och nedplöjning av jordlina, har undersökningen resulterat i att lämningar efter två skilda tidsperioder har dokumenteras. Den äldsta perioden representeras av en D-formad hyddkonstruktion, troligen från tidigneolitisk tid, som varit belägen på en avsats i sluttningen ned mot en forntida sjö eller våtmark. Platsen övergavs efter en tid, och spåren efter nästa användningsperiod utgörs av de basstenar som återstår efter en borttagen stensträng från äldre järnålder. Hyddkonstruktionen har ett flertal paralleller i södra och östra Mellansverige och ofta föreligger ett kontextuellt samband med tidigneolitiska mesulahus. Resterna efter stensträngen ansluter till den omgivande kulturmiljön då undersökningsområdet var belägen mellan de två omfattande stensträngssystemen i Särstad och Väderstad i västra Östergötland.