2022

Rapport 2022:108
Arkeologisk förundersökning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Ås socken, fastighet Duveslätt 1:37 m.fl ., fornlämning L1996:7597
Jörgen Streiffert

Med anledning av att Stefan Eierborg planerar att uppföra ett enbostadshus, VA, dränering och anlägga en infartsväg inom fornlämningen L1996:7597 har Arkeologerna, Statens historiska museer, utfört en arkeologisk förundersökning på platsen. I matjordslagret och utan synbar kontext påträffades en knacksten, en cylindrisk kärna och ett flintavslag. Därutöver hittades två gropar och två stolphål under matjordslagret.