2023

Rapport 2023:61
Arkeologisk undersökning
Stockholms län, Uppland, Stockholms kommun, Stockholm stad, Kvarteret Rosenbad 9, Fredsgatan, Drottninggatan, Akademigränd, och Strömgatan, fornlämning L2015:7789 (Stockholm 103:1)
Peter Berg och Tomas Westberg

Schaktövervakningar i området kring Rosenbadsparken och Gustav Adolfs torg på Norrmalm i Stockholm, genomfördes vid ett flertal tillfällen från hösten år 2018 till våren år 2020. Arbetet utfördes av Arkeologerna, i samband med schaktningar för bland annat omläggningar av ledningar och installation av permanenta pållare.
Vid undersökningarna framkom bland annat rester av en mur och stenlägg ningar. Fyndmaterialet som samlades in dateras övergripande till 1600–1800-tal, med en viss tyngdpunkt i 1700-talet. Fynden påträffades huvudsakligen i utfyllnadslager och har därmed ett begränsat informations värde.