2015

Rapport 2015:103. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll. Stockholms län, Uppland, Täby kommun, Täby socken, Täby kyrkby 3:12
Svante Forenius

Vid Täby kyrka har en arkeologisk schaktkontroll utförts i samband med att fyra provgropar grävdes för att bedöma läge för ledningar/rör inför projektering av radonåtgärder i kyrkan samt att få en uppfattning av kyrkans mur under marken. I provgrop 1, som togs upp vid den norra stigluckan, var den östra halvan påverkad av ledningsschakt. I den västra halvan fanns omrörd kyrkogårdsjord med inslag av kalkbruk. I provgrop 2, vid långhuset västra gavel, var marken påverkad av ledningsschakt. Under marknivå har ett flertal ledningar och ett betongrör dragits genom muren. Även i provgrop 3, i hörnet mellan långhuset och sakristian, fanns ledningsschakt. I långhusets mur har inga ingrepp gjorts. Däremot har flera typer av ledningar dragits in i sakristian, främst under portalen, vilket medfört ingrepp i muren under mark. I provgrop 4, vid sakristians gavel, var marken under grusgången påverkad i mindre grad. Ett par decimeter utanför murlivet ligger en relativt ytlig vattenledning längs gavelväggen. I muren under mark kunde inga sentida ingrepp iakttas.