2015

Rapport 2015:96. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötland, Vadstena kommun, Rogslösa socken, Vilseberga 3:87 och 5:1
Britt Ajneborn

Eolus Vind AB har för avsikt att etablera två vindkraftverk inom Vilseberga 3:87 och 5:1. Platsen för de planerade verken med tillhörande väg är mellan fastigheterna Stora och Lilla Vilseberga, mellan sjöarna Tåkern och Vättern. Inga kända fornlämningar finns på den plats där verken planeras, men området kring Tåkern utgör en central bygd som bebotts och brukats sedan stenåldern. Inga arkeologiska lämningar av intresse hittades.