2017

Rapport 2017:91. Arkeologisk undersökning, Stockholms län, Uppland, Stockholms stad, Kvarteret Kattan Större 6, Stockholm 103:1
Magnus Lindberg

Inför ombyggnad av en underjordisk nätstation vid Blecktornsgränd 5 inom fastigheten Kattan Större 6 på Södermalm i Stockholm, fanns risk för att äldre kulturlager och konstruktioner skulle komma att påverkas. En arkeologisk schaktövervakning utfördes därför. Schakten förlades till största delar i redan omgrävda ytor och inget av antikvariskt intresse påträffades