2023

Arkeologisk förundersökning
Uppsala län, Uppland, Heby kommun, Nora socken, fastigheterna Tinäset 1:1 och Nora-Mälby 1:19, fornlämning L1944:515
Mathias Bäck & Magnus Lindberg

Under sensommaren 2022 utförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk förundersökning inom en fornlämning intill Dalälvens södra strand i Sevedskvarn, nära Gysinge. Resultaten visar på en kvarnverksamhet som startade på platsen under 1700-talet och som fortsatte oavbrutet fram till 1900-talets första hälft.

En inledande kartering av grunder påvisade ytterligare byggnader och konstruktioner – fornlämningens ursprungliga utbredning kom därmed att utökas. Spåren efter mänsklig aktivitet visade sig emellertid vara äldre än 1700-talet. Om detta vittnar en undersökt härd intill älven som inom ramen för projektet daterats till perioden 1461–1635 AD.

Skriftliga källor verkar också kunna stödja att en äldre kvarnplats kan finnas inom närområdet, kanske på någon av öarna i Dalälven. Även om kvarnbyggnaden överges 1918 och därefter rivs på 1930-talet fortsätter människor att bo i andra kvarvarande byggnader innan platsen slutligen permanent överges några år efter andra världskrigets slut.