2023

Rapport 2023:130
Arkeologisk undersökning
Hallands län, Halland, Falkenbergs kommun, Skrea socken, fastighet Skrea 18:1, fornlämning L1996:7017 (Skrea 238)
Petra Nordin

Under perioden 7 juni till 7 juli år 2016 undersökte Arkeologerna, Statens historiska museer, boplatsen L1996:7017 (Skrea 238). Boplatsen var belägen i en svag sydsluttning söder om berget Mannaberg, i Skrea socken strax söder om Falkenberg. Vid undersökningen kartlades sju huslämningar från perioden yngre stenålder, 3 500–1 800 före Kristus. Flera odlingshorisonter invid husen undersöktes också. Fynd såsom flinta och keramik hittades i husen, i omgivande odlingslager och inom aktivitetsytor. Sydsluttningen har varit attraktiv för bosättning under yngre stenålder.