2017

Rapport 2017:145 Kulturhistorisk utredning. Östergötlands län, Norrköpings kommun, Kvillinge socken
Annika Helander och Pia Nilsson med bidrag av Paul Wilund

Länsstyrelsen Östergötland avser att bilda naturreservat av den särpräglade, biologiskt och kulturhistoriskt värdefulla, Skriketorpsravinen strax söder om Graversfors bruk, se figur 2. Ravinen genomkorsas av Pjältån, som löper från sjön Näknen via Skriketorpsravinen och vidare till Bråviken.

I arbetet med bildande av naturreservat behöver en skötselplan tas fram. Här ska de åtgärder som behöver genomföras i området redovisas, bland annat återställningssinsatser med borttagande av kulvert samt fiskevårdsåtgärder, som till exempel avlägsnande av vandringshinder och utplacering av stenar i ån. För att åtgärderna inte ska komma i konflikt med fornlämningar och värdefulla kulturlämningar, har Länsstyrelsen Östergötland, Naturvårdsenheten, beställt en kulturhistorisk utredning som underlag till framtagandet av skötselplanen.

Utredningsområdet är drygt en kilometer långt, och ligger öster om väg 55 och väster om järnvägen. Uppdraget har lämnats till Arkeologerna. I utredningsområdets södra del finns en byggnad som använts som kraftstation, i kombination med bostad. Byggnaden har dokumenterats, interiört och exteriört, av byggnadsantikvarie Paul Wilund. Efter avslutad utredning har flera kulturlämningar och kulturmiljöer identifierats, beskrivits och dokumenterats. De flesta lämningarna har koppling till kraftutvinning via åns vatten, och består av dammar, dammluckor, sågplats samt kraftverk. Vidare ingår äldre vägar i området, såväl ett avsnitt av den äldre landsvägen till Norrköping, som mindre vägar inklusive brofästen. Flera vandringshinder för fisk planeras att avlägsnas längs Pjältån. Inom utredningsområdet berörs tre av dessa vandringshinder; VH 2, 3 och 4. Detta påverkar i olika grad de kulturhistoriska värdena. VH 2, en kulvert, bedöms kunna tas bort och åns lopp återställas utan skada på kulturmiljön. VH 3 och 4 är delar av kulturhistoriskt känsliga miljöer, se område nr 10 och 12 i följande text, och arbetena föreslås ske under antikvariskt samråd. De planerade rensningarna och förbättringarna av vandringsvägarna vid VH 3 och 4 är dock planerade på ett hänsynsfullt sätt, och bör kunna genomföras på ett sätt som inte skadar kulturmiljön.