2021

Rapport 2021:120
Arkeologisk utredning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Värö socken, fastighet Väröbacka 8:4, fornlämning L1996:675 (Värö 263:1)
Jörgen Streiffert med bidrag av Christina Rosén och Anders Altner

Med anledning av ett planerat permanent upplag för timmer på fastigheten Väröbacka 8:4, Värö socken, Varbergs kommun har Arkeologerna, Statens historiska museer, utfört en arkeologisk utredning som även omfattade den registrerade stenåldersboplatsen L1996:675 (Värö 263:1). Flera sökschakt grävdes, men inga lämningar påträffades som föranleder behov av ytter­ligare antikvariska åtgärder.