2024

Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte
Skåne län, Skåne, Trelleborgs kommun, Anderslöv socken, fastighet Stora Markie 9:7, L1988:106, L2024:209 och L2024:210
Katalin Schmidt Sabo

Stora Markie gods planerar uppföra svinstallar inom ett 53 800 kvadratmeter stort område söder om godset som ligger väster om Anderslöv i Skåne. Större delen av området ligger inom fornlämning L1988:106 som är Stora Markie äldre bytomt.

Statens historiska museer, Arkeologerna, utförde 2023 sökschaktning-ar inom exploateringsområdet för att fastställa fornlämningens utbredning inom arbetsområdet. Totalt upptogs 36 sökschakt varvid 416 lämningar påträffades.

De tolkades som lämningar efter förhistoriska boplatser och medeltida och yngre bebyggelser som hört till Stora Markie by. Ett möjligt gravområde lokaliserades också i undersökningens södra del. Ett område på totalt 40 400 kvadratmeter bedömdes innehålla äldre lämningar och föreslogs för arkeologisk förundersökning om bevarande inte är möjligt.