2017

Rapport 2017:47. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland, Norrköpings kommun, Tingstads socken, Tingstad 199. Författare: Caroline Arcini, Rikard Hedvall & Annika Konsmar.

I samband med att Norrköpings pastorat genomförde schaktningsarbeten på Tingstads kyrkogård inför anläggandet av en dräneringsledning, genomfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. Rester efter den gamla bogårdsmuren liksom vapenhusgrunderna påträffades. En söndergrävd grav visar att vapenhuset inte kan ha uppförts före 1430, eftersom denna grav grävdes senast vid denna tid. Få spår efter gravar norr om kyrkan kan indikera att man från och med 1200-talet upphörde att begrava personer här.