2015

Rapport 2015:87. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Östergötland, Linköpings kommun, Sankt Lars socken, inom fastigheten Smedstad 1:4
Pia Nilsson och Britt Ajneborn

Efter avslutad arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inom en cirka 3500 kvadratmeter stor tomt inom Smedstad 1:4, har en grund efter ett bostadshus samt minst tre grunder efter ekonomihus konstaterats. Samtliga byggnader finns på 1947 års ekonomiska karta, och bostadshuset finns kvar även på 1983 års karta. Utredningen visar inga indikationer på att tomten innehåller fornlämningar, eller lämningar
eller fynd efter det medeltida torpet Alorp som enligt tillgängliga kartor låg cirka 50 meter nordost om aktuellt utredningsområde. Planerade arbeten inom tomten bedöms därmed kunna ske utan fortsatta arkeologiska insatser, men alla åtgärder nordost om tomten riskerar att skada fornlämningar. Alla eventuellt tillkommande arbeten behöver därmed förnyad tillståndsprövning enligt Kulturmiljölagen. Fältarbetet skedde den 8 och 10 september 2015 under goda väderförhållanden, men i tät växtlighet.