2017

Rapport 2017:160. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands län, Kinda kommun, Kisa socken, inom Kisa 1:1, fornlämning Kisa 254
Annika Helander

Arkeologerna utförde en arkeologisk förundersökning av Kisa 254, registrerad i FMIS som en boplats. Lämningarna som framkom har istället samband med aktiviteter som bedrivits vid det intilliggande torpet Trädgårdslund. Torpet kan härledas tillbaka till slutet av 1700-talet. Inga lämningar efter torpet återfinns på platsen idag, men ett av uthusen är flyttat till Kisa hembygdsgård.