2023

Rapport 2023:108
Arkeologisk utredning
Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun, Göteborgs stad, fastighet Sannegården 734:9, Rödjan 727:4 och Färjestaden 20:6, fornlämning L2023:5756, L2023:5757 och L2023:5759
Mattias Öbrink

I oktober år 2023 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en utredning av tre delytor inom fastigheterna Sannegården 734:9, Rödjan 727:4 och Färjestaden 20:6 i Göteborgs kommun. Vid utredningen påträffades tre tidigare okända stensättningar (L2023:5756, L2023:5757, L2023:5759). De kan tillhöra den södra änden av ett nord–sydligt stråk av fornlämningar. Det bästa vore om de kan ligga kvar orörda, men om de berörs av planerad exploatering bör de undersökas vidare. Den nordöstra delen av utredningsområdet tangerade begränsningen för Karl IX:s Göteborg. Tyvärr fanns inga lämningar från staden här.