2018

Rapport 2018:91. Två små torp och en liten boplats?Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Bohuslän, Lysekils kommun,
Lyse socken, Humlekärr 3:1 och 2:37, Lyse 639, 640 och 685
Betty-Ann Munkenberg

Med anledning av att Preem AB planerar att expandera har fornlämningarna Lyse 685, en förhistorisk boplats, och Lyse 639 och Lyse 640, två torpgrunder, förundersökts. Avsikten har varit att förse Länsstyrelsen med tillfredsställande underlag inför prövning om ingrepp, alternativt borttagande av fornlämningarna och för behovsbedömning av vidare arkeologiska undersökningar. Viktigt har därför varit att avgränsa boplatsen åt sydöst och att fastställa husgrundernas ålder.