2015

Rapport 2015:67. Arkeologisk utredning steg 2, 2015. Skåne, Kristianstad kommun, Västra Vram socken, Skättilljunga 62:1
Bo Friman

Trafikverket har för avsikt att bygga ny vägsträckning för väg E22 mellan Sätaröd och Vä i Kristianstad kommun, Skåne län. Den omfattar en sträcka om ca 15,5 kilometer. En arkeologisk utredning genomfördes hösten 2014 inom 20 lokaler. Inom delar av två lokaler (6, 12) fick inga arkeologiska markingrepp utföras i steg 2-utredningen eftersom de var högriskklassade som Natura 2000-områden. Grunden för klassningen är att de ligger nära känsliga vattendrag med höga naturvärden och får inte utsättas för grumling, eftersom det på ett skadligt sätt kan påverka faunan. Steg 2-utredningen resulterade bl. a. i att, efter uppföljning av Lidardata och okulär besiktning, endast lokal 6 av de båda högriskklassade dellokalerna var fortsatt intressant för fortsatt arkeologisk utredning. Inga fornlämningar finns registrerade inom den aktuella utredningsytan. Utredningen utfördes genom handgrävning av 11 stycken 0,5×0,5 meter rutor samt en 1×1 meter ruta. Inga arkeologiska lämningar eller fynd påträffades.