2023

Rapport 2023:127
Arkeologisk undersökning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Varbergs socken, kvarteret Valen 6, fornlämning L2021:4935
Anders Gutehall, Staff an von Arbin och Elisabet Schager

I samband med Trafikverkets anläggande av Varbergstunneln i centrala Varberg genomfördes arkeologiska undersökningar i form av schaktningsövervakningar under åren 2019 till 2022. I augusti 2021, vid schaktning för en spillvattenledning cirka 900 meter norr om det område som var föremål för schaktningsövervakning, påträffades en tidigare ej känd fartygslämning. Undersökningen visar att lämningen utgjort ett flatbottnat segelfartyg helt byggt på klink. En dendrokronologisk analys daterar byggnationen av fartyget till omkring 1475–76. Dess ursprungliga längd bedöms ha varit cirka 18 meter och bredden mellan 5 och 6 meter. Skrovformen tyder på att fartyget varit lastdrygt och kunnat segla i grunda vatten samtidigt som den höga kö-len i kombination med de nästan vertikala samborden talar för att det varit en förhållandevis god seglare.