2017

Rapport 2017:35. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands län, Linköpings kommun, Vårdsbergs socken och kyrka. Författare: Rikard Hedvall

I samband med att Åkerbo församling utanför Linköping planerade för ny belysning utanför kyrkogårdsmurens grind i väster övervakades ledningsgrävningen av Arkeologerna. Samtidigt pågick renoveringsarbeten av den norra bogårdsmuren. På utsidan av kyrkogårdsöppningen, väster om tornet, grävdes ett schakt 0,5 x 0,6 meter stort på ömse sidor om grusgången och cirka 0,6 meter djupt. Inget av antikvariskt intresse påträffades.
I samband med omläggning av kyrkogårdsmurarna gjordes också en kontroll av området norr om den norra kyrkogårdsmuren. Det syntes vissa spår efter en till största del bortplockad mur, medan hela grunden sannolikt finns kvar under markytan. Ingen grävning gjordes för att kontrollera det.