2015

Rapport 2015:31. Arkeologisk undersökning 2013. Skåne, Helsingborgs kommun, Kropp socken, Vasatorp 1:1, fornlämning Kropp 54:1
Bo Friman

Inför att Helsingborgs kommun planerar att detaljplanelägga ett område för utbyggnad av verksamhet och besökspunkt inom fastigheten Vasatorp 1:1 gjordes en arkeologisk undersökning 2013 i gård 2 i den norra delen av Todarps gårdstomt. Under sommaren genomfördes en särskild undersökning av norra längan, norra delen av östra längan samt ett brunnsområde. Trots dåliga bevaringsförhållanden p.g.a. omfattande rasering, utjämning och senare brukning av gårdsytan kunde gårdens grundkonstruktion och till viss del rumsindelning rekonstrueras. Spår efter innerväggar i norra längan, bildande rum i både norra och södra delen, kunde identifieras. Dessa hade senare byggts om till ett rum.

I husets södra del fanns bevarade delar av ett stenlagt golv, kakel och fundament av en kakelugn samt en ugn eller spis. Östra längan har haft två mindre rum i fil och en underliggande välbevarad, stensatt källare. Norr om längorna låg minst 9 brunnar. En var rund och stensatt och tolkas tillhöra gården. Flera av de övriga tros ha tillhört gård 1. Benmaterialet visar på en specialisering på nötboskap. Man har troligen bedrivit handel med skinnen. Keramiken kan generellt betecknas som förhållandevis enkel med en hög andel hushållskärl från andra hälften av 1600-talet och första delen av 1700-talet. Det fanns även importkeramik från Holland, Tyskland och en ganska stor förekomst av jydepotter från västra Danmark. Utifrån studier av jordeböcker kan gårdens uppförande fastställas till 1688 och utifrån den historiska kartan 1768 avhystes gården detta år. Inga spår efter Skånska Kriget (1675–1679) eller Nordiska Kriget (1700–1720) fanns i materialet.