2018

Rapport 2018:138. Arkeologisk utredning, steg 1. Skåne län, Skåne, Lunds kommun, Lunds socken, Kvarteren Annedal 2, 4 och 7–9, Gustavshem 1–6, Virket 1, 3 och 6 m.fl.
Anne Carlie och Annika Knarrström

Lunds kommun planerar att detaljplanelägga för Västerbro, en ny centrumnära stadsdel, inom tidigare exploaterad mark där fornlämningssituationen inte har utretts tidigare. Utredningsområdet omfattar ett cirka 65 hektar stort område kring Öresundsvägen i västra Lund, med kvarter av främst bebyggd miljö, men även park- och gatumark. Därför har Arkeologerna, Statens historiska museer, under hösten år 2018 utfört en arkeologisk utredning, steg 1.

Utredningsområdet ligger inom det landskapsutsnitt som länsstyrelsen pekat ur som en särskilt värdefull kulturmiljö, under beteckningen Lund. Områdets östra delar berör även kulturmiljöstråket för Södra stambanan. Det fnns idag inga kända, registrerade forn- eller kulturlämningar inom området, däremot visar utredningen på fera topografska miljöer som kan ha varit attraktiva för bosättningar och gravar under främst yngre stenålder och bronsålder. Vidare finns viss potential för fynd och lämningar relaterade till slaget vid Lund år 1676.

Sammantaget föreslås tio objekt bli föremål för fortsatta antikvariska åtgärder, i den händelse att de kommer att beröras av exploatering.