2017

Rapport 2017:22. Arkeologisk utredning 2016. Skåne län, Skåne, Trelleborg kommun,Trelleborg stad, fastighet Västervång 2:25 m.fl. Bo Friman

En arkeologisk utredning utfördes i maj 2016 på uppdrag av Länsstyrelsen. Trelleborgs kommun avser att detaljplanelägga ett ca 28 000 kvadratmeter stort
område inom fastigheterna Västervång 2:25 och 2:12 samt Östervång 1:1. Fem sökschakt drogs i den östra halvan inom en parkanläggning, schakten lades på de plana och gräsbevuxna delarna. Fyllningen i schakten bestod av sopor i form av kvistar, plastdelar, porslin, tegel m.m. På en tilläggsyta (Östervång 1:1) var undersökningsområdet täckt av en hög bullervall, inga sökschakt kunde dras här. Inga fortsatta arkeologiska åtgärder föreslås inom de båda områdena.