2017

Rapport 2017:31. Östergötland, Norrköpings kommun, S:t Johannes socken, Nya torget/Generalsgatan/kvarteret Bakugnen, S:t Johannes RAÄ 96:1. Författare: Rikard Hedvall.

I samband med att E.O.N Värme i Sverige AB planerade att dra nya fjärrvärmeledningar genomförde Arkeologerna en arkeologisk schaktningsövervakning. Schaktningen berörde en dryg 30 meter lång sträcka utmed Nya torgets östra sida i Norrköping och berörde gator som är kända sedan 1700-talet. Inga föremål, vare sig i nedgrävningarna eller i de övre massorna påträffades.