Vackra dräktsmycken, en liten smideshammare och andra spår efter järnålderns människor. Det har Arkeologerna hittat under utgrävningar 2017 i Västra Ingelstad i södra Skåne. 

Vellinge kommun planerar att bygga nya bostäder i området, men det är inte första gången platsen varit bebodd. Spår i marken efter eldstäder och gropar av olika slag liksom keramik, djurben, askslagg och järn visar på ett livligt utnyttjat område redan för 2000 år sedan. Troligen bodde människor här under järnåldern, runt 150 f Kr–100 e Kr. Men det finns också betydligt äldre spår från yngre bronsålder.

Flera fibulor, en sorts dräktspännen låg gömda i jorden. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Delar av platsen undersöktes 2015 och då hittades gropar och härdar liksom ett tjockt kulturlager – gammal jord uppblandad med avfall från förhistorisk tid. Bland avfallet fanns keramik, djurben och bränd sten liksom andra vardagsföremål som slängdes bort eller gick sönder. Men det fanns inga konkreta spår av hus, kanske var det inte en vanlig boplats utan användes i något annat syfte?

Under 2017 har jorden gett flera spännande fynd. Olika slags ansamlingar av sten fanns oftast i närheten av härdar och gropar. I vissa fall var det så kallade stenpackningar som byggts av människor, medan det i andra handlade om dumpad sten från just tömda härdar och kokgropar. Stenpackningarna kan ha utgjort någon sorts plattformar med koppling till de aktiviteter som företagits på platsen.

Att en stor mängd kött har hanterats och sannolikt även konsumerats på platsen står klart genom de många fynden av djurben. Sammanlagt samlades drygt 60 kilo ben in, huvudsakligen ben från ko, häst, får, get och svin, men även hund, kronhjort och rådjur. Dessutom förekommer ben från fågel och fisk (sill). Troligen från måltider.

Hundskallar

Men vi hittade även till synes avsiktligt nedlagda hundskallar i gropar. Kanske ser vi här spåren efter någon form av rituell handling. Ett av de mer speciella benfynden är ett lårben från människa. Var det kommer ifrån och under vilken omständighet det har hamnat i jorden är ett stort frågetecken. Kanske var det del av en rituell handling eller kommer från en för länge sedan förstörd grav?

Förutom djurben och nästan 30 kilo keramik har vi även hittat ett stort antal så kallade fibulor, fina spännen som under förhistorisk tid användes för att hålla ihop klädedräkten. De var tillverkade i kopparlegering (t. ex. brons) eller järn. Andra föremål var synålar, sylar och knivar. Dessutom fann vi en smidestång och ett litet huvud till en smideshammare, funna ett par meter ifrån varandra i ett av kulturlagren. Kanske ägnade man sig åt metallhantverk på platsen? Eller var det en plats för rituella handlingar och sammankomster där man intog måltider tillsammans?

Nu går jakten på de första människorna i området vidare.