För andra året i rad jobbar vi i Frisens park på Djurgården, där Kungl. Djurgårdens förvaltning (KDF) påbörjat restaureringen av 1700-talsparken. Restaureringen inleds med en trädgårdsarkeologisk utgrävning av en damm från 1770-talets mitt, som skall återställas till sitt ursprungliga utförande.

En bild av Djurgården och parken år 1773. Från Lantmäteristyrelsens arkiv

På initiativ av KDF utfördes under våren 2021 arkeologiska undersökningar av Arkeologerna. Dokumentation om parkens nuläge har även framtagits av Nivå Landskapsarkitektur, som utgör underlag för restaureringen. Projektet sker i syfte att lyfta fram och förstärka parkens värdefulla natur- och kulturvärden samt främja områdets biologiska mångfald. I år ska en damm från 1700-talet undersökas. Vi kommer att tömma den och undersöka den arkeologiskt och även titta på gångvägar och andra parkelement i anslutning till dammen. Dessutom kommer en botanisk inventering att genomföras, för att se om här finns bevarade äldre växter, så kallade reliktväxter.

Arkeolog Ann-Mari Hållans Stenholm undersöker ett schakt vid dammen 2021. Foto: Arkeologerna CC BY

Engelsk landskapspark

Frisens park är en välbevarad parkanläggning från 1770-talet och kan vara Sveriges äldsta historiska park i den engelska landskapsstilen. Grunden till den över 10 hektar stora parken lades av bokhållaren Isak Kierman, som förvärvade egendomen 1759 och lät namnge den Bergsjölund. Det var framför allt efter 1775, då egendomen förvärvades av friherre Jacob Magnus von Sprengtporten, som parkanläggningen utvecklades till sin fulla karaktär. Sprengtporten lät bland annat anlägga flera promenadvägar, alléer och boskéer och centralt i anläggningen grävdes en spegeldamm ur.

Frisens park

Under 1790-talet ägdes egendomen av grosshandlaren Carl Magnus Fris, som parken sedermera är uppkallad efter. Fris förskönade parken ytterligare och tillförde nya byggnader och dekorativa element, så som en välvd träbro över Sprengtportens damm. Frisens park ansågs vid denna tid vara den vackraste parkanläggningen på Djurgården. Familjen Fris ägde Bergsjölund fram till år 1838 när egendomen köptes av KDF. Parken blev under 1800-talet ett populärt besöksmål med ett livligt folkliv. Under 1900-talet förlorade Frisens park successivt sin dragningskraft och idag är den högt belägna parkanläggningen outforskad bland många av Djurgårdens besökare.’

Glas från buteljer och vinglas, kritpipor och ostronskal har hittats vid den tidigare utgrävningen. En ögonblicksbild som måhända vittnar om dåtida fester i parken. Foto: Arkeologerna CC BY