Arbetet inför Västlänkenbygget fortsätter, och undersökningen av Gullbergs fäste ger oss fina byggnadskonstruktioner och kunskap om den gamla befästningen. Flera intressanta fynd har också kommit fram under arbetets gång.

Under våren skrev vi om det vackra soluret som vi hittade i rummet uppe på Gullberget, ett välbevarat och ovanligt fynd. Men vi har också hittat föremål som är mer typiska för befästningsmiljöer. För dem som bodde på fästet behövde vardagen fungera samtidigt som hotet om anfall var närvarande, och fynden visar spår av både mattillredning och försvar.

Armborstpilspetsar från Gullberget, samtliga från samma jordlager intill den norra bergväggen nedanför tornet.

Armborstet är ett av våra tidigaste skjutvapen och var ett mer lätthanterligt vapen än föregångaren pil och båge. Armborstpilarna var i regel kortare och kraftigare än vanliga pilar, och spännanordningen krävde inte samma muskelkraft som pilbågen. Pilspetsar av den typ vi hittat på Gullberget har använts från 1200-talet fram till 1500-talet, och de finns i lite olika storlek. Varianterna kan ha fyllt olika funktioner och använts parallellt under samma tidsperiod. Spetsarna vi hittade visar inga tydliga spår av att ha använts i strid. Det är alltså inte säkert att just dessa skjutits iväg under något av slagen vid Gullberg.

Kanonkulor, troligtvis av järn. Samtliga 3-pundare (ca 1,5 kg) och mäter ca 7,5 cm i diameter.

Kanonkulorna från fästet kom i ett rektangulärt brandlager under det hus vi undersökte 2017. I samma brandlager kom metall och blysmältor, och kanske stod där en mindre byggnad för järn- och metallhantverk. Medeltida smedjor var ofta ganska små, och det behövdes inte mycket ljusinsläpp då det i mörkret var lättare att se när järnet var upphettat nog för att bearbetas. I samma lager kom ett silvermynt från 1531, vilket ger oss en uppfattning om när smedjan användes.

Kärl av trä, här syns botten och laggstavar.
Närbild på kärlets botten. Vi tänker oss att det inristade är ett bomärke.

I anslutning till lagret där armborstpilspetsarna kom fick vi fram en del trä. Detta tänker vi är ett laggkärl, ett slags förvaringskärl som använts i Europa i över 2000 år. Laggstavar eller stäver fogas runt en botten och hålls samman med tunnband eller bandjärn beroende på kärlets storlek. Laggkärlen användes framförallt till förvaring av mat, till exempel smör, spannmål och saltad fisk. De användes också som kärl till dryck som vatten och öl, eller till förvaring av personliga ägodelar.