Förundersökningen i Pryssgården väster om E4:an har nu avslutats i fält och vi kan konstatera att vi funnit lämningar efter boplatser från alla perioder!

Efter en intensiv höst i Pryssgården har vi nu fått en god bild av lämningarna i det nära 20 hektar stora området mellan järnvägen i väster och motorvägen i öster, som Norrköpings kommun planerar att bebygga.  Nästan överallt inom de nära 20 hektar som vi har förundersökt finns det lämningar.

Lämningarna utgörs av stolphål efter hus och hägnader, eldstäder för matlagning, gropar av olika slag och ibland bevarade kulturlager. Vi har hittat lämningar som sträcker sig över ett långt tidspann. Från yngre stenålder, via brons- och äldre järnålder till yngre järnålder och medeltid. Något som förvånar oss är att stenålderslämningarna är spridda över stora ytor.

I områdets södra del finns lämningar från yngre stenålder, bronsålder och äldre järnålder. Området ansluter till det stora område som undersöktes på 1990-talet för E4:an. Vi kan se stora likheter mellan lämningarna i våra förundersökningsschakt och de hus och gårdslämningar som fanns under dagens motorväg. Här finns lämningar efter hus, hägnader, gårdstun och eldstäder för matlagning. Vi har även hittat täktgropar, där man har grävt upp lera, som sedan kan ha använts av krukmakarna och för att lerklina husens väggar. I området har vi också hittat en del rabbad keramik –  typisk för bronsålder.

I områdets norra del finns lämningar från stenålder till medeltid. Här har vi hittat ett stort antal fynd av bearbetad kvarts från yngre stenålder, härdar och stolphål från brons-/järnålder och lämningarna efter ett hus från yngre järnålder. I detta område finns också medeltida lämningar. Under historisk tid låg här bytomter till Fyrby och Östra Eneby Prästgård. I området finns flera smideslämningar som hör till Fyrby.

Nu vidtar arbetet med naturvetenskapliga analyser, registrering av fynd och bearbetning av data och planer. Framåt vårkanten kommer så resultatet att sammanställas i en rapport. Mer om detta kommer här på bloggen.

Efter en intensiv höst packar vi nu ett gäng nöjda arkeologer ihop förundersökningen i Pryssgården. Tack för att ni följt oss här på bloggen!