Under gårdagen lyckade Maria metalldetektera fram en liten oval spännbuckla ur ploglagret. Den är endast partiellt bevarad men har en fin liten punktcirkeldekor och härrör sannolikt från 700-talet efter vår tideräknings start, den sena vendeltiden. En trevlig påminnelse om att platsen inte bara har lämningar från bronsålder och äldre järnålder.