Nu har vi grävt i drygt 1 vecka. Vi har schaktat bort matjorden på en större yta av fornlämningen och börjat gräva i de mörkfärgade gropar som är från förhistorisk tid. Än så länge är fynden få, men vi räknar med att hitta mer. Grävningen kommer att pågå till slutet av september. Hittills har vi funnit keramik, ett föremål av brons, järnslagg, härdar, gropar, enstaka stolphål och stolphål tillhörande ett hus. Vi räknar med att hitta fler hus och gårdar på platsen. Vi tror också att vi kommer att få veta mycket om vad människorna i Ribby levde av och hur de levde sina liv.

Undersökningsytan är ungefär 1 hektar stor. Vid förundersökningen hittades stolphål tillhörande minst två långhus, härdar och en brunn. I brunnen påträffades keramikskärvor. Keramiken hade en rabbig eller strimmig yta vilket visar att den är från bronsåldern. Lämningarna är preliminärt daterade till en tidsperiod från yngre bronsålder till och med äldre järnålder.

Undersökningen ligger i en fornlämningsrik trakt. Omdedelbart väster om ytan ligger Ribbys bytomt med en runsten. I närheten finns flera hällristningslokaler med skålgropar. Dessutom finns flera boplatser med hus och grophus från bronsålder och äldre järnålder. I Haningebygden finns annars många gravar i form av rösen och stensättningar samt stora gravfält som Åby och Jordbrogravfälten.
Vår målsättning är att belysa boplatsens karaktär och roll i sin samtid och region.